براي انتخاب همه ي كدهاي درون باكس چند بار پشت سرهم روي آنها كليك كنيد .


دريافت قالب ايكس پي براي بلاگفا ( نمونه ي قالب )

قالب اصلي را از زير برداريد :

 

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Powered By" content="Blogfa.Com">
<meta http-equiv="Designer" content="Loghman Avand">
<meta http-equiv="Web" content="http://www.irlearn.com">
<meta name="keywords" content="كلمات كليدي وبلاگ">
<meta name="description" content="توضيحات درباره وبلاگ شما">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/xpstyle.css">
<title><-BlogTitle-></title>
<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظرات";
if ( intCount==1) strResult=" 1 نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

</head>
<body>
<div align="center">
<div id="Body" style="width: 950; height: 2000">

<table border="0" width="934" height="107" background="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/topbg.jpg">
<tr>
<td width="100%">
<p class="shadow" dir="rtl" align="center" style="padding-top:3">
<font color="#E2EDFA">
<b><font face="Times New Roman" style="font-size: 14pt"><-BlogTitle-> </font></b>
</font>
</p>
<p class="shadow" dir="rtl" align="center">
<font color="#E2EDFA"><span style="font-size: 9pt"><-BlogDescription-> </span>
</font>
</p>
</td>
</tr>
</table>

<div id="Left" style=" padding-top:10px">
<div class="Topmenu"><span class="shadow">منوي كاربري</span></div>
<div class="menu">
<center>
<script language="JavaScript1.2">
var bookmarkurl="http://www.<-BlogId->.blogfa.com"
var bookmarktitle="<-BlogTitle->"
function addbookmark(){
if (document.all)
window.external.AddFavorite(bookmarkurl,bookmarktitle)
}
</script>
<p style="line-height: 150%; margin-top: 10">
<a false;" href="javascript:void(0)"><img src="http://temps.persiangig.com/etahadieh/home.gif" alt="Make Here For Your HomePage" border="0" height="17" width="17"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="mailto:<-BlogEmail->"><img src="http://temps.persiangig.com/etahadieh/mail.gif" alt="Email To Admin" border="0" height="17" width="16"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="javascript:addbookmark()"><img src="http://temps.persiangig.com/etahadieh/add.gif" alt="Add to Favorites" border="0" height="16" width="16"></a>
<br>
</p>
<br>
<!---------Codes--------->
<BlogProfile>
<BlogPhoto>
<img src="<-BlogPhotoLink->">
</BlogPhoto>
</BlogProfile>
<p></p>
<p style="margin-top: 2; text-align:justify" dir="rtl"><img border="0" src="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/admin.gif" align="absbottom" width="20" height="16">
<font color="#003FA4">
<BlogProfile>
<-BlogAbout->
<br>
<br>
</BlogProfile>
<!---------Codes--------->
</center>
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu"><span class="shadow">لوگوي ما</span></div>
<div class="menu" style="text-align: center; direction: rtl;">
<p><img border="0" src="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/yourlogo.gif" width="90" height="60"></p>
<p align="center">
<input name="lc" value=" Logo Code ..." size="14" class="mailinput" align="left" dir="ltr" type="text" style="border: 1px solid #5593DE">
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="rtl">كد لينك به ما :</p>
<p dir="rtl">
<input name="lc" value="&lt;a target=&quot;_blank&quot; title=&quot;<-BlogDescription->&quot; href=&quot;http://<-BlogId->.blogfa.com&quot;&gt;<-BlogTitle->&lt;/a&gt;" size="14" class="mailinput" align="left" dir="ltr" type="text" style="border: 1px solid #5593DE"></p>
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu"><span class="shadow">موزیک</span></div>
<div class="menu">
<!-----Start music -------->
<p style="text-align: center">
<font face="Tahoma" size="2" color="#000000">
<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="WindowsMediaPlayer1" width="89" height="45">
<param name="URL" value="http://www.asemani.org/parsplanet.asx">
<param name="autoStart" value="-1">
<param name="loop" value="1">
</object></font></body>
<!-----End music --------></div>
<div class="down">
</div>

<div class="Topmenu"><span class="shadow">لينك دوستان</span></div>
<div class="menu">
<p style="text-align: center" dir="rtl">
<font color="#575757">
<span style="font-size: 8pt" lang="en-us">
<Marquee scrollAmount=1
scrollDelay=70 direction=up width="99%" height=150 style="text-decoration: none; text-align: center"><p dir="ltr" align="center"><a target="_blank" href="http://www.irlearn.com">سايت تخصصي آموزش ايرانيان</a><br><a target="_blank" href="http://www.irlearn.com">آموزش وبلاگنویسان</a><br><BlogLinksBlock><BlogLinks><a href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinks></BlogLinksBlock></p></marquee></span></font></p>
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu"><span class="shadow">لينك های روزانه</span></div>
<div class="menu" dir="rtl">
<font color="#575757">
<span lang="en-us">
<BlogLinkDumpBlock>
<MARQUEE scrollAmount=1
scrollDelay=70 direction=up width="99%" height=160 style="text-decoration: none; text-align: center"><a target="_blank" href="http://www.irlearn.com">بهترین قالب های وبلاگ</a><br><a target="_blank" href="http://www.irlearn.com">تمام کدهای جاوا اسکریپت</a><br><BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump></MARQUEE></BlogLinkDumpBlock></span></font>
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu">
<p dir="ltr"><span class="shadow">ساعت و تاريخ</span></div>
<div class="menu" dir="ltr">
<!--- Flash Clock --->
<center dir="ltr">
<embed src="http://www.ljava1.persiangig.com/Flashs/clocks/1/clock3.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="136" height="136" wmode="transparent"></center>
<!--- Flash Clock --->
</div>
<div class="down"></div>

</div>

<div id="Right" style=" padding-top:10px">
<div class="Topmenu"><span class="shadow">منوي اصلي</span></div>
<div class="menu">
<p dir="rtl" style="text-align: center">
&nbsp;<a href="http://www.<-BlogId->.blogfa.com">صفحه نخست</a></p>
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الكترونيك</a></p>
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو وبلاگ</a></p>
<!---- irLearn.com ----- آي دي ياهوي خود را در دو قسمت زير وارد كنيد ------->
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<a target="_blank" href="http://www.irlearn.com/">طراحي قالب وبلاگ</a></p>
<p align="center" style="margin-top: 7">
<a href="ymsgr:sendim?آي دي شما">
<img src="http://opi.yahoo.com/online?u=آي دي شما&m=g&t=1" border="0"></a></p>
<!---- irLearn.com ----- Yahoo Id Finish -------------->
</div>

<div class="down"></div>
<div class="Topmenu"><span class="shadow">نويسندگان</span></div>
<div class="menu">
<p style="text-align: center; margin-top:0; margin-bottom:0; line-height:1.2" dir="rtl">
<a href="mailto:<-BlogEmail->"><-BlogAuthor-></a><br>
<BlogAuthorsBlock>
<BlogAuthors>
<a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br>
</BlogAuthors>
</BlogAuthorsBlock>
</p>
<br>
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu">
<p dir="rtl"><span class="shadow">موضوعات</span></div>
<div class="menu">
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<BlogCategoriesBlock>
<BlogCategories>
<a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br>
</BlogCategories>
</BlogCategoriesBlock>
</p>
</div>

<div class="down"></div>
<div class="Topmenu"><span class="shadow">آرشيو ماهانه</span></div>
<div class="menu">
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<BlogArchive>
<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br>
</BlogArchive>
</p>
</p></div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu"><span class="shadow">جستجوگر</span></div>
<div class="menu">
<!-- Search-->
<SCRIPT language=JavaScript>
var NS4 = (document.layers);
var IE4 = (document.all);
var win = window;
var n = 0;
function findInPage(str) {
var txt, i, found;
if (str == "")
return false;
if (NS4) {
if (!win.find(str))
while(win.find(str, false, true))
n++;
else
n++;
if (n == 0)
alert("Not found.");
}
if (IE4) {
txt = win.document.body.createTextRange();
for (i = 0; i <= n && (found = txt.findText(str)) != false; i++) {
txt.moveStart("character", 1);
txt.moveEnd("textedit");
}
if (found) {
txt.moveStart("character", -1);
txt.findText(str);
txt.select();
txt.scrollIntoView();
n++;
}
else {
if (n > 0) {
n = 0;
findInPage(str);
}
else
alert("چنین کلمه ای در اين صفحه یافت نشد ");
}
}
return false;
}
</SCRIPT>
</p><br>
<FORM name=search findInPage(this.string.value);" dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: center">
<FONT size=3>
<INPUT class="searchbtn" = 0;" size=17 name=string dir="rtl"></FONT><BR>
<INPUT class="searchbtn" type=submit value=" جستجو " style="font-size: 11; font-family: Tahoma; color: #144802" >
<font family=Times New Roman; size="2pt;">
</p>
</FORM></font>
<!-- /Search-->
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu"><span class="shadow">آمار وبلاگ</span></div>
<div class="menu" dir="rtl">
<p style="margin-top: 3; text-align:right" dir="rtl">
<font color="#003FA4">
آمار بازدید : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=http://<-BlogId->.blogfa.com"></script> نفر<br>
افراد آنلاين<span lang="en-us"> </span>: <SCRIPT src="http://tools.majidonline.com/online.php?site=www.<-BlogId->.blogfa.com" type=text/javascript></SCRIPT>&nbsp;نفر
</font></p>
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu"><span class="shadow">طراح قالب</span></div>
<div class="menu">
<p align="center" dir="rtl" style="margin-bottom: 3">
<a target="_blank" href="http://www.irlearn.com">طراح قالب : لقمان آوند</a></p>
<p align="center" dir="rtl">
<embed type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
src="http://ljava4.persiangig.com/irlearn/irlearn.swf"
swLiveConnect="true" width="100" height="65"><br>
<a target="_blank" href="http://www.irLearn.com">www.irLearn.com</a></p>
</div>
<div class="down"></div>

</div>
<div style="width: 572 ">
<script>var links=""</script>
<BLOGFA>
<script language=javascript>
links +='<br><a href="<-PostLink->" ><-PostTitle-></a>'
</script>
<div id="Post" style=" padding-top:10px">
<div class="Topmenu">
<p class="shadow" style="text-align: right" dir="rtl"><-PostTitle-><span style="font-weight: 400"> ( <-PostCategory-> )
</span></P>
</div>
<div class="menu">
<div class="posts">
<p><-PostContent-></p>
<p align="center" dir="rtl">
<BlogExtendedPost>
<b><a href="<-PostLink->">ادامه ی مطلب ...</a></b>
</BlogExtendedPost>
</p>
<br>
<div class="comment">
<p dir="rtl"><font color="#80afd4">
<img border="0" src="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/write.gif" align="absbottom" width="16" height="16">
نوشته شده توسط <-PostAuthor-> در <-PostDate-> </font></p>
<p dir="rtl" style="text-align: left; margin-left: 5; margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<a href="<-PostLink->"><img border="0" src="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/linksabet.gif" align="absbottom" width="15" height="18">&nbsp;لينك مطلب</a>
<BlogComment>
&nbsp;
<img border="0" src="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/comment.gif" align="absbottom" width="17" height="16">
<script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
&nbsp;&nbsp;
</BlogComment>
</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="down"></div>
</div>
</BLOGFA>
<br>
<div id="Post" style=" padding-top:10px">
<div class="Topmenu">
<p class="shadow"><font color="#003fa4">
<span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">
<img src="http://www.ljava.persiangig.com/ghaleb/Blue.gif" align="absbottom" width="9" height="9"></span><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="en-us">&nbsp;
</span></font>مطالب پیشین<font color="#003fa4"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="en-us">
</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">
<img src="http://www.ljava.persiangig.com/ghaleb/Blue.gif" align="absbottom" width="9" height="9"></span></font></div>
<div class="menu">
<div class="posts">
<p style="margin-right: 5; margin-top:-12; margin-bottom:-5">
<script>document.write(links)</script>
</p>
<br>
</div>
</div>
<div class="down"></div>
</div>

<div class="div">
<p dir="ltr">
<p align="center" dir="rtl"><font color="#486DA6">کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد .</font></p>
<p>
<font color="#486DA6">All Rights Reserved 2005-2006 © by</font> </a>
<a href="http://www.<-BlogId->.blogfa.com"><-BlogId->.blogfa.com</a><br>
<a target="_blank" href="http://www.irlearn.com">The Template Designed By Loghman Avand @<span lang="en-us">
www.</span>irlearn.com</a> </p>
<p style="margin-top: 3">
<select class="box" dir="rtl" a=this.options[this.selectedIndex].value; window.open(a,'_blank')" name="archive" style="color: #272727; font-family: Tahoma; font-size: 11">
<option value="" selected>كلكسيون كدهاي جاوااسكريپت و آموزش هاي توپ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-217.ASPX">ثبت وبلاگ يا سايت در موتورهاي جستجوگر جهت افزايش آمار بازديد</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-171.ASPX">خاموش کردن ویندوز بدون اینکه برنامه های در حال اجرا بسته شوند</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-213.ASPX">ساعت هاي فلش براي قرار دادن در وبلاگ يا سايت خود (1)</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-220.ASPX">ساعت هاي فلش براي قرار دادن در وبلاگ يا سايت خود (2)</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-216.ASPX">قرار دادن تصوير پشت منو هاي استاندارد بالاي فولدرها</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-227.ASPX">اموزش كامل انتقال Add List از يك آيدي به آيدي ديگر</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-232.aspx">ايجاد Loading براي وبلاگ ها و صفحات وب *</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-61.ASPX" >ورود به مسنجر و چت با چندین ID</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-24.ASPX" >افزایش سرعت بالا آمدن ويندوز Xp</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-230.aspx">تغير نشانگر موس در صفحات وب </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-154.ASPX">داشتن آمار بازديد</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-159.ASPX">کد تعداد افراد آنلاین</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-177.ASPX">قرار دادن تصوير دلخواه در هنگام بالا آمدن ويندوز XP</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-21.ASPX" >جلوگيری از راست کليک و انتخاب متن ها </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-224.ASPX">آموزش وصل کردن Domain به وبلاگ </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-161.ASPX">محل قرار گرفتن کدهای جاوا اسکریپت</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-2.ASPX" >مديريّت پنجره ها در چت کردن</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-194.ASPX">کد وضعیت حضور و غیاب در یاهو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-162.ASPX">شکلک های مخفی ياهو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-181.ASPX">کد Loading برای وبلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-218.ASPX">دو افکت روی متن جالب</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-215.ASPX">كد موزيك براي فرمت هاي ريال پلير ( ra , rm , ram )</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-212.ASPX">تبديل فايل هاي صوتي به فرمت فلش (swf)</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-211.ASPX">کد ساعت و تاریخ همراه با موس</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-209.ASPX">کدهای قرار دادن موزیک وآهنگ در صفحه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-206.ASPX">کد راست کليک جديد</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-204.ASPX">کد حرکت عکس پس زمینه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/More-228.ASPX">کد 3 دكمه ي كاربردي</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-202.ASPX">کد انتخاب دلخواه رنگ پس زمینه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-200.ASPX">تيتراژ و تکه های جالب سريال های تلويزيونی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-198.ASPX">وحشتناک ترين خودکشی ممکن !!!</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-197.ASPX">کدی برای جلوگیری از ذخیره شدن صفحه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-196.ASPX">قالب MeM70 برای شما عزيزان</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-225.ASPX">قالب Silver70 برای شما عزيزان ميهن بلاگ </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-226.ASPX">قالب Silver70 برای شما عزيزان بلاگفا </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-222.ASPX">کد ساعت ميله اي توپ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-193.ASPX">ویرایش فایلهای js.</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-191.ASPX">جلوگيري از شلوغي در منوي All Programs در ويندوز XP</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-190.ASPX">اجرای فایلهای asp بر روی کامپیوتر شخصی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-188.ASPX">کد نظرسنجی برای کاربران ميهن بلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-186.ASPX">تقلب در بازی IGI2</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-185.ASPX">مخفی کردن درایوها در My Computer</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-184.ASPX">نمایش اطلاعات بازدیدکننده در وبلاگ یا سایت شما</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-182.ASPX">متن و ساعت همراه با موس</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-178.ASPX">ساعت نوشتاری با ثانيه شمار</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-175.ASPX">چگونگی اجرای آهنگ و موزیک در وبلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-174.ASPX">حذف آیکون Recycle Bin از دیسکتاپ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-173.ASPX">کد باکس برای قرار دادن کد لوگوی خود در آن</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-170.ASPX">کد ستاره بارون</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-164.ASPX">ذخيره ي فايل هاي فلش كه در اينترنت ديديد.</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-163.ASPX">لينكدوني متحرك براي كاربران ميهن بلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-219.ASPX">دو فونت توپ برای شما عزيزان 1</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-201.ASPX">دو فونت توپ برای شما عزيزان 2</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-157.ASPX">خدمات تووپ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-156.ASPX">منوی لينک متحرک</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-155.ASPX">حذف Folder Options از My Computer و Control Panel</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-153.ASPX">رايت سي دي در ويندوز XP بدون هيچ نرم افزاري</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-150.ASPX">راهي براي افزايش سرعت ويندوز XP</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-137.ASPX">فقط براي مزاحمان خود invisible باشيد !!!</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-135.ASPX">دعوتنامه ی Gmail هر چقدر که بخوای !!!</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-134.ASPX">حذف تبليغات در ياهو مسنجر</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-133.ASPX">قرار دادن عکس به عنوان پس زمينه ی وبلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-131.ASPX">باز شدن صفحه ی جديد همراه با وبلاگ خود</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-128.ASPX">کد وضعيت حضور و غياب در ياهو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-127.ASPX">عدد پی رو تا ۱ ميليون رقم اعشار !!!</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-124.ASPX">دفترچه تلفن فارسی توپ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-119.ASPX">کد تقلب بازی GTA 3</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-118.ASPX">غیب کردن پوشه با روشی جدید و مطمئن</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-117.ASPX">۱۰۰۰ مگابايت فضا و هاستينگ رايگان</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-111.ASPX">ایجاد یک شورتکات برای قفل کردن کامپیوتر</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-108.ASPX">نحوه برداشتن علامت فلش از روي شورتكات</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-107.ASPX">کد آتيش بازی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-105.ASPX">بستن سریع چند برنامه با هم</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-104.ASPX">انتخاب دلخواه فایل ها در یک پوشه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-103.ASPX">حذف ويندوز مسنجر مزاحم</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-99.ASPX">حذف پیام Dont send</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-96.ASPX"> بايد اسكريپت ها رو كجاي قالب قرار بديم ؟</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-94.ASPX">اضافه کردن متن دلخواه درکنار ساعت ویندوز</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-87.ASPX">پاسخنامه و سوالات كنكور سراسري 84</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-85.ASPX" >تغير حالت لينك با رفتن موس بر روي آن</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-84.ASPX" >ترينر بازی Doom 3</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-83.ASPX" >کد افکت توپ ۲ </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-78.ASPX" >انتقال کاربر از يک سايت به سايت ديگر</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-73.ASPX" >قفل کردن و باز کردن ریجستری</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-72.ASPX" >قرار دادن لوگوي فلش در وبلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-71.ASPX" >لرزش صفحه هنگام راست كليك</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-70.ASPX" >قاليباف و طرفداران وی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-67.ASPX" >رفع يکی از مشکلات ويروس بلستر</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-66.ASPX" >افکت روی متن ۱</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-64.ASPX" >حذف آی دی یاهو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-63.ASPX" >فضا و هاستينگ رايگان و مجانی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-62.ASPX" >حذف تبلیغات بلاگ اسکای</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-56.ASPX" >فيلتر شکن و عبور از سايت های فيلتر شده</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-55.ASPX" >استفاده از فايل های جاوا اسکريپت </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-54.ASPX" >تبدیل کدهای جاوا به فایل و جلوگيری از شلوغ شدن قالب وبلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-53.ASPX" >برنامه ای برای جدا کردن صوت و صدا از فایل های ویدیویی و فیلم ها</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-51.ASPX" >قرار دادن متن و یا لینک سایت خود در جلوی آی دی یاهو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-49.ASPX" >کرکری خوندن دخترها و پسرها برای هم</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-48.ASPX" >آموزش لينک دادن</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-44.ASPX" >چكار كنيم كه با رفتن موس روي لينك، رنگ لينك عوض بشه ؟</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-42.ASPX" >حذف تبلیغات پرشین بلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-41.ASPX" >لیست خطاها در زمان اتصال به اينترنت از طريق مودم</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-40.ASPX" >زمان فارسی در کنار ساعت ویندوز</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-39.ASPX" > ضرب سريع ذهنی اعداد دورقمی زیر ۲۰ </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-38.ASPX" >حذف !Windows messenger مزاحم</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-37.ASPX" >کد نوشته به دنبال موس</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-36.ASPX" >راه انداز پلی استیشن برای Xp,ME,2000</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-35.ASPX" >یه بازی معرکه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-34.ASPX" >ساعت هوشمند</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-33.ASPX" >چت بازدیدکنندگان با شما</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-31.ASPX" >کد جملات متحرک</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-29.ASPX" >کد آمار بازدید </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-5.ASPX" >سایت فارسی مایکروسافت</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-4.ASPX" >كد بارش بارون</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-22.ASPX" >فارسی کردن بخشی از منوی Xp</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-15.ASPX" >تيتراژ مهر و ماه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-13.ASPX" >قراردادن عکسي به عنوان پشت زمينه Toolbar در My Computer</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-12.ASPX" >تيتراژ سيمرغ و برنامه ی مهتاب</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-9.ASPX" >ساعت های فلش برای وبلاگها و سايت های شما</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-8.ASPX" >فرانچسکو توتی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-7.ASPX" >دو تا عکس توپ برای طرفداران رونالدوها</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-26.ASPX" >برای طرفداران میلان و شفچنکو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-25.ASPX" > عكسها يي از تيم چلسی</option>
</select></p>
</p>
</div>
<br>
</div>
</div>
</body>
</html>

 

قالب آرشيو را نيز از زير برداريد :

 

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Powered By" content="Blogfa.Com">
<meta http-equiv="Designer" content="Loghman Avand">
<meta http-equiv="Web" content="http://www.irlearn.com">
<meta name="keywords" content="كلمات كليدي وبلاگ">
<meta name="description" content="توضيحات درباره وبلاگ شما">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/xpstyle.css">
<title><-BlogTitle-></title>
<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظرات";
if ( intCount==1) strResult=" 1 نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

</head>
<body>
<div align="center">
<div id="Body" style="width: 950; height: 2000">

<table border="0" width="934" height="107" background="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/topbg.jpg">
<tr>
<td width="100%">
<p class="shadow" dir="rtl" align="center" style="padding-top:2">
<font color="#E2EDFA">
<b><font face="Times New Roman" style="font-size: 14pt"><-BlogTitle-></font></b><span style="font-size: 14pt; font-weight:700">
</span>
</font>
</p>
<p class="shadow" dir="rtl" align="center">
<font color="#E2EDFA"><span style="font-size: 9pt"><-BlogDescription-> </span>
</font>
</p>
</td>
</tr>
</table>

<div id="Left" style=" padding-top:10px">
<div class="Topmenu"><span class="shadow">منوي كاربري</span></div>
<div class="menu">
<center>
<script language="JavaScript1.2">
var bookmarkurl="http://www.<-BlogId->.blogfa.com"
var bookmarktitle="<-BlogTitle->"
function addbookmark(){
if (document.all)
window.external.AddFavorite(bookmarkurl,bookmarktitle)
}
</script>
<p style="line-height: 150%; margin-top: 10">
<a false;" href="javascript:void(0)"><img src="http://temps.persiangig.com/etahadieh/home.gif" alt="Make Here For Your HomePage" border="0" height="17" width="17"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="mailto:<-BlogEmail->"><img src="http://temps.persiangig.com/etahadieh/mail.gif" alt="Email To Admin" border="0" height="17" width="16"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="javascript:addbookmark()"><img src="http://temps.persiangig.com/etahadieh/add.gif" alt="Add to Favorites" border="0" height="16" width="16"></a>
<br>
</p>
<br>
<!---------Codes--------->
<BlogProfile>
<BlogPhoto>
<img src="<-BlogPhotoLink->">
</BlogPhoto>
</BlogProfile>
<p></p>
<p style="margin-top: 2; text-align:justify" dir="rtl"><img border="0" src="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/admin.gif" align="absbottom" width="20" height="16">
<font color="#003FA4">
<BlogProfile>
<-BlogAbout->
<br>
<br>
</BlogProfile>
<!---------Codes--------->
</center>
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu"><span class="shadow">لوگوي ما</span></div>
<div class="menu" style="text-align: center; direction: rtl;">
<p><img border="0" src="http://xpirlearn.persiangig.com/xptemp/yourlogo.gif" width="90" height="60"></p>
<p align="center">
<input name="lc" value=" Logo Code ..." size="14" class="mailinput" align="left" dir="ltr" type="text" style="border: 1px solid #5593DE">
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="rtl">كد لينك به ما :</p>
<p dir="rtl">
<input name="lc" value="&lt;a target=&quot;_blank&quot; title=&quot;<-BlogDescription->&quot; href=&quot;http://<-BlogId->.blogfa.com&quot;&gt;<-BlogTitle->&lt;/a&gt;" size="14" class="mailinput" align="left" dir="ltr" type="text" style="border: 1px solid #5593DE"></p>
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu">
<p dir="ltr"><span class="shadow">ساعت و تاريخ</span></div>
<div class="menu" dir="ltr">
<!--- Flash Clock --->
<center dir="ltr">
<embed src="http://www.ljava1.persiangig.com/Flashs/clocks/1/clock3.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="136" height="136" wmode="transparent"></center>
<!--- Flash Clock --->
</div>
<div class="down"></div>

</div>

<div id="Right" style=" padding-top:10px">
<div class="Topmenu"><span class="shadow">منوي اصلي</span></div>
<div class="menu">
<p dir="rtl" style="text-align: center">
&nbsp;<a href="http://www.<-BlogId->.blogfa.com">صفحه نخست</a></p>
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الكترونيك</a></p>
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو وبلاگ</a></p>
<!---- irLearn.com ----- آي دي ياهوي خود را در دو قسمت زير وارد كنيد ------->
<p dir="rtl" style="text-align: center">
<a target="_blank" href="http://www.irlearn.com/">طراحي قالب وبلاگ</a></p>
<p align="center" style="margin-top: 7">
<a href="ymsgr:sendim?آي دي شما">
<img src="http://opi.yahoo.com/online?u=آي دي شما&m=g&t=1" border="0"></a></p>
<!---- irLearn.com ----- Yahoo Id Finish -------------->
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu"><span class="shadow">آمار وبلاگ</span></div>
<div class="menu" dir="rtl">
<p style="margin-top: 3; text-align:right" dir="rtl">
<font color="#003FA4">
آمار بازدید : <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=http://<-BlogId->.blogfa.com"></script> نفر<br>
افراد آنلاين<span lang="en-us"> </span>: <SCRIPT src="http://tools.majidonline.com/online.php?site=www.<-BlogId->.blogfa.com" type=text/javascript></SCRIPT>&nbsp;نفر</font></p>
</div>
<div class="down"></div>

<div class="Topmenu"><span class="shadow">طراح قالب</span></div>
<div class="menu">
<p align="center" dir="rtl" style="margin-bottom: 3">
<a target="_blank" href="http://www.irlearn.com">طراح قالب : لقمان آوند</a></p>
<p align="center" dir="rtl">
<embed type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
src="http://ljava4.persiangig.com/irlearn/irlearn.swf"
swLiveConnect="true" width="100" height="65"><br>
<a target="_blank" href="http://www.irLearn.com">www.irLearn.com</a></p>
</div>
<div class="down"></div>

</div>
<div style="width: 572 ">
<script>var links=""</script>
<BLOGFA>
<script language=javascript>
links +='<br><a href="<-PostLink->" ><-PostTitle-></a>'
</script>
<div id="Post" style=" padding-top:10px">
<div class="Topmenu">
<p class="shadow" align="right">آرشیو ماهانه ی وبلاگ&nbsp;&nbsp;
</div>
<div class="menu">
<div class="posts">
<div class="comment">
<br>
<p dir="rtl" style="margin-left: 5; margin-top: 0; margin-bottom: 0; margin-right:210">
<BlogArchive>
<b><a href="<-ArchiveLink->"><img border="0" src="http://temps.persiangig.com/etahadieh/sub_title.gif" align="absbottom" width="13" height="13"> <-ArchiveTitle-></a></b><br>
</BlogArchive>
</p>
<br>
</div>
</div>
</div>
<div class="down"></div>
</div>
</BLOGFA>
<div class="div">
<p dir="ltr">
<p align="center" dir="rtl"><font color="#486DA6">کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد .</font></p>
<p>
<font color="#486DA6">All Rights Reserved 2005-2006 © by</font> </a>
<a href="http://www.<-BlogId->.blogfa.com"><-BlogId->.blogfa.com</a><br>
<a target="_blank" href="http://www.irlearn.com">The Template Designed By Loghman Avand @<span lang="en-us">
www.</span>irlearn.com</a> </p>
<p style="margin-top: 3">
<select class="box" dir="rtl" a=this.options[this.selectedIndex].value; window.open(a,'_blank')" name="archive" style="color: #272727; font-family: Tahoma; font-size: 11">
<option value="" selected>كلكسيون كدهاي جاوااسكريپت و آموزش هاي توپ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-217.ASPX">ثبت وبلاگ يا سايت در موتورهاي جستجوگر جهت افزايش آمار بازديد</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-171.ASPX">خاموش کردن ویندوز بدون اینکه برنامه های در حال اجرا بسته شوند</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-213.ASPX">ساعت هاي فلش براي قرار دادن در وبلاگ يا سايت خود (1)</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-220.ASPX">ساعت هاي فلش براي قرار دادن در وبلاگ يا سايت خود (2)</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-216.ASPX">قرار دادن تصوير پشت منو هاي استاندارد بالاي فولدرها</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-227.ASPX">اموزش كامل انتقال Add List از يك آيدي به آيدي ديگر</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-232.aspx">ايجاد Loading براي وبلاگ ها و صفحات وب *</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-61.ASPX" >ورود به مسنجر و چت با چندین ID</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-24.ASPX" >افزایش سرعت بالا آمدن ويندوز Xp</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-230.aspx">تغير نشانگر موس در صفحات وب </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-154.ASPX">داشتن آمار بازديد</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-159.ASPX">کد تعداد افراد آنلاین</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-177.ASPX">قرار دادن تصوير دلخواه در هنگام بالا آمدن ويندوز XP</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-21.ASPX" >جلوگيری از راست کليک و انتخاب متن ها </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-224.ASPX">آموزش وصل کردن Domain به وبلاگ </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-161.ASPX">محل قرار گرفتن کدهای جاوا اسکریپت</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-2.ASPX" >مديريّت پنجره ها در چت کردن</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-194.ASPX">کد وضعیت حضور و غیاب در یاهو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-162.ASPX">شکلک های مخفی ياهو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-181.ASPX">کد Loading برای وبلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-218.ASPX">دو افکت روی متن جالب</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-215.ASPX">كد موزيك براي فرمت هاي ريال پلير ( ra , rm , ram )</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-212.ASPX">تبديل فايل هاي صوتي به فرمت فلش (swf)</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-211.ASPX">کد ساعت و تاریخ همراه با موس</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-209.ASPX">کدهای قرار دادن موزیک وآهنگ در صفحه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-206.ASPX">کد راست کليک جديد</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-204.ASPX">کد حرکت عکس پس زمینه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/More-228.ASPX">کد 3 دكمه ي كاربردي</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-202.ASPX">کد انتخاب دلخواه رنگ پس زمینه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-200.ASPX">تيتراژ و تکه های جالب سريال های تلويزيونی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-198.ASPX">وحشتناک ترين خودکشی ممکن !!!</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-197.ASPX">کدی برای جلوگیری از ذخیره شدن صفحه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-196.ASPX">قالب MeM70 برای شما عزيزان</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-225.ASPX">قالب Silver70 برای شما عزيزان ميهن بلاگ </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-226.ASPX">قالب Silver70 برای شما عزيزان بلاگفا </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-222.ASPX">کد ساعت ميله اي توپ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-193.ASPX">ویرایش فایلهای js.</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-191.ASPX">جلوگيري از شلوغي در منوي All Programs در ويندوز XP</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-190.ASPX">اجرای فایلهای asp بر روی کامپیوتر شخصی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-188.ASPX">کد نظرسنجی برای کاربران ميهن بلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-186.ASPX">تقلب در بازی IGI2</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-185.ASPX">مخفی کردن درایوها در My Computer</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-184.ASPX">نمایش اطلاعات بازدیدکننده در وبلاگ یا سایت شما</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-182.ASPX">متن و ساعت همراه با موس</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-178.ASPX">ساعت نوشتاری با ثانيه شمار</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-175.ASPX">چگونگی اجرای آهنگ و موزیک در وبلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-174.ASPX">حذف آیکون Recycle Bin از دیسکتاپ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-173.ASPX">کد باکس برای قرار دادن کد لوگوی خود در آن</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-170.ASPX">کد ستاره بارون</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-164.ASPX">ذخيره ي فايل هاي فلش كه در اينترنت ديديد.</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-163.ASPX">لينكدوني متحرك براي كاربران ميهن بلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-219.ASPX">دو فونت توپ برای شما عزيزان 1</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-201.ASPX">دو فونت توپ برای شما عزيزان 2</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-157.ASPX">خدمات تووپ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-156.ASPX">منوی لينک متحرک</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-155.ASPX">حذف Folder Options از My Computer و Control Panel</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-153.ASPX">رايت سي دي در ويندوز XP بدون هيچ نرم افزاري</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-150.ASPX">راهي براي افزايش سرعت ويندوز XP</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-137.ASPX">فقط براي مزاحمان خود invisible باشيد !!!</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-135.ASPX">دعوتنامه ی Gmail هر چقدر که بخوای !!!</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-134.ASPX">حذف تبليغات در ياهو مسنجر</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-133.ASPX">قرار دادن عکس به عنوان پس زمينه ی وبلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-131.ASPX">باز شدن صفحه ی جديد همراه با وبلاگ خود</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-128.ASPX">کد وضعيت حضور و غياب در ياهو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-127.ASPX">عدد پی رو تا ۱ ميليون رقم اعشار !!!</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-124.ASPX">دفترچه تلفن فارسی توپ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-119.ASPX">کد تقلب بازی GTA 3</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-118.ASPX">غیب کردن پوشه با روشی جدید و مطمئن</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-117.ASPX">۱۰۰۰ مگابايت فضا و هاستينگ رايگان</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-111.ASPX">ایجاد یک شورتکات برای قفل کردن کامپیوتر</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-108.ASPX">نحوه برداشتن علامت فلش از روي شورتكات</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-107.ASPX">کد آتيش بازی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-105.ASPX">بستن سریع چند برنامه با هم</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-104.ASPX">انتخاب دلخواه فایل ها در یک پوشه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-103.ASPX">حذف ويندوز مسنجر مزاحم</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-99.ASPX">حذف پیام Dont send</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-96.ASPX"> بايد اسكريپت ها رو كجاي قالب قرار بديم ؟</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-94.ASPX">اضافه کردن متن دلخواه درکنار ساعت ویندوز</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-87.ASPX">پاسخنامه و سوالات كنكور سراسري 84</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-85.ASPX" >تغير حالت لينك با رفتن موس بر روي آن</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-84.ASPX" >ترينر بازی Doom 3</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-83.ASPX" >کد افکت توپ ۲ </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-78.ASPX" >انتقال کاربر از يک سايت به سايت ديگر</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-73.ASPX" >قفل کردن و باز کردن ریجستری</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-72.ASPX" >قرار دادن لوگوي فلش در وبلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-71.ASPX" >لرزش صفحه هنگام راست كليك</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-70.ASPX" >قاليباف و طرفداران وی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-67.ASPX" >رفع يکی از مشکلات ويروس بلستر</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-66.ASPX" >افکت روی متن ۱</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-64.ASPX" >حذف آی دی یاهو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-63.ASPX" >فضا و هاستينگ رايگان و مجانی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-62.ASPX" >حذف تبلیغات بلاگ اسکای</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-56.ASPX" >فيلتر شکن و عبور از سايت های فيلتر شده</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-55.ASPX" >استفاده از فايل های جاوا اسکريپت </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-54.ASPX" >تبدیل کدهای جاوا به فایل و جلوگيری از شلوغ شدن قالب وبلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-53.ASPX" >برنامه ای برای جدا کردن صوت و صدا از فایل های ویدیویی و فیلم ها</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-51.ASPX" >قرار دادن متن و یا لینک سایت خود در جلوی آی دی یاهو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-49.ASPX" >کرکری خوندن دخترها و پسرها برای هم</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-48.ASPX" >آموزش لينک دادن</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-44.ASPX" >چكار كنيم كه با رفتن موس روي لينك، رنگ لينك عوض بشه ؟</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-42.ASPX" >حذف تبلیغات پرشین بلاگ</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-41.ASPX" >لیست خطاها در زمان اتصال به اينترنت از طريق مودم</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-40.ASPX" >زمان فارسی در کنار ساعت ویندوز</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-39.ASPX" > ضرب سريع ذهنی اعداد دورقمی زیر ۲۰ </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-38.ASPX" >حذف !Windows messenger مزاحم</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-37.ASPX" >کد نوشته به دنبال موس</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-36.ASPX" >راه انداز پلی استیشن برای Xp,ME,2000</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-35.ASPX" >یه بازی معرکه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-34.ASPX" >ساعت هوشمند</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-33.ASPX" >چت بازدیدکنندگان با شما</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-31.ASPX" >کد جملات متحرک</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-29.ASPX" >کد آمار بازدید </option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-5.ASPX" >سایت فارسی مایکروسافت</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-4.ASPX" >كد بارش بارون</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-22.ASPX" >فارسی کردن بخشی از منوی Xp</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-15.ASPX" >تيتراژ مهر و ماه</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-13.ASPX" >قراردادن عکسي به عنوان پشت زمينه Toolbar در My Computer</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-12.ASPX" >تيتراژ سيمرغ و برنامه ی مهتاب</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-9.ASPX" >ساعت های فلش برای وبلاگها و سايت های شما</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-8.ASPX" >فرانچسکو توتی</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-7.ASPX" >دو تا عکس توپ برای طرفداران رونالدوها</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-26.ASPX" >برای طرفداران میلان و شفچنکو</option>
<option value="http://www.irlearn.com/Post-25.ASPX" > عكسها يي از تيم چلسی</option>
</select></p>
</p>
</div>
<br>
</div>
</div>
</body>
</html>

 

 

دوستان عزيز براي دريافت قالب هاي بيشتر به  سايت تخصصي آموزش ايرانيان مراجعه كنيد  و  از  منوي  موضوعات روي لينك قالب وبلاگ كليك نماييد .

 

موفق و پيروز باشيد .

 

مديريت سايت irLearn

 

  www.Ljava.mihanblog.com

سايت تخصصي آموزش ايرانيان